Uitleen gasbarbecue

U kunt gratis een gasbarbecue van Online-Slager.nl lenen bij besteding van € 150,- of meer aan barbecuevlees. U betaalt slechts een bijdrage van € 12,50 voor het verbruik van gas en € 100,- borg die u na retour van de barbecue weer terug krijgt. Bestelt u voor minder dan € 150,- en wilt u toch een gasbarbecue lenen? Dat kan, de kosten bedragen € 25,00 huur, € 12,50 voor het verbruik van gas en € 100,- borg die u na retour van de barbecue weer terug krijgt.

De barbecue kan worden geleend in regio Alkmaar, Beverwijk en Heerhugowaard op de volgende postcodes:

1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1713, 1800, 1801, 1802, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1821,  1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1834, 1850, 1851, 1852, 1860, 1861, 1862, 1865, 1870, 1871, 1873, 1900, 1901, 1902, 1906, 1910, 1911, 1920, 1921, 1930, 1931, 1934, 1935, 1940, 1941, 1942, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969.

Voorwaarden & gebruiksvoorschriften gasbarbecue

Vóór ingebruikname van een Online-Slager.nl gasbarbecue heeft u onderstaande veiligheidsvoorschriften gelezen:

Veiligheidsvoorschriften gebruik gasbarbecue

 • De barbecue uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis.
 • Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
 • Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
 • Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
 • Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
 • Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.
 • Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan levensgevaar opleveren.
 • Houd het apparaat als u het gebruikt steeds in de gaten.
 • Kinderen zien de gevaren van onjuist gebruik van apparaten niet. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met apparatuur werken.
 • Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet bij het apparaat zijn meegeleverd.
 • Het gebruik van de installatie dient te voldoen aan de nationale en plaatselijk geldende voorschriften.
 • Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij supervisie of instructie is gegeven betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon welke verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bereiden van voedsel.
 • Gas en elektrische apparaten dienen minimaal eenmaal per jaar te worden nagekeken.
 • Wij adviseren alleen gasflessen te gebruiken met een capaciteit van meer dan 10 kilo.
 • Vervanging van de (lege) gasfles nooit uitvoeren in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen.
 • Plaats de gasfles altijd naast het apparaat, niet er onder.
 • Als er een gaslek geconstateerd wordt, draai dan direct de gaskraan dicht.

Let op, dat onderdelen van de barbecue zeer heet kunnen worden. Draag beschermende kleding (handschoenen) als u deze toch aan moet raken. N.b. de bakplaat wordt heet. Verwijder de bakplaat pas als deze geheel is afgekoeld.

Speciale veiligheidsvoorschriften

 • Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
 • Een onderhoudsagent/bevoegde monteur moet de installatie en indien nodig enige reparaties uitvoeren. Verwijder geen componenten van dit product.
 • Raadpleeg lokale en nationale normen om aan het volgende te voldoen:
  • Wetgeving betreffende gezondheid en veiligheid op het werk
  • Voorzorgsmaatregelen tegen brand
  • Bouwvoorschriften
 • Dompel het apparaat NIET onder in water.
 • Laat het apparaat NIET onbeheerd als het in werking is.
 • Sommige oppervlakken worden tijdens het gebruik heet; wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt.
 • Houd kinderen uit de buurt van het apparaat als het in werking is.
 • Verplaats het apparaat NIET tijdens het koken.
 • Gebruik het apparaat NIET als de slang op enige manier is beschadigd.
 • Gebruik het apparaat NIET zonder geplaatste kookroosters.
 • Draai ALTIJD de gastoevoer naar het apparaat dicht wanneer het niet wordt gebruikt.
 • Sla gasflessen ALTIJD rechtop op, zelfs wanneer deze leeg zijn.
 • Gasflessen NIET gebruiken of opslaan in direct zonlicht.
 • Gebruik het apparaat NIET als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C.
 • Inspecteer de slang regelmatig op barsten/defecten.
 • Niet geschikt voor gebruik binnenshuis.
 • Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze aanwijzingen en door personen die bevoegd zijn om dit te doen.
 • Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen.
 • Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Voer de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de voorschriften van lokale autoriteiten.