Algemene voorwaarden Online-Slager.nl

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in enkel- c.q. meervoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Online-slager: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Droogmakerij 78, 1851LX te Heiloo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 63941104.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Online-slager een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Online-slager en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst, waarmee Online-slager zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Online-slager en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Online-slager en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Online-slager geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Online-slager op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. Webwinkel/website: online-slager.nl.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Online-slager aan de koper te leveren zaken, waaronder begrepen kunnen zijn: verse vleesproducten, andere consumptiemiddelen, grills en/of andere zaken.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
 9. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Online-slager en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel hetgeen uitdrukkelijk is vermeld in of bij het aanbod van Online-slager, zoals op de website, dat door de koper is aanvaard, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. hetgeen uitdrukkelijk in het door de koper aanvaarde aanbod van Online-slager is vermeld.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Online-slager is vrijblijvend. Online-slager kan het aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Online-slager dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Online-slager, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Online-slager anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt zo spoedig mogelijk per e-mail door Online-slager aan de koper bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Online-slager niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TOLERANTIES

Door Online-slager vermelde gewichten van producten kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als gering wordt aangemerkt gewichtsafwijkingen welke voor de koper redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door hem redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de koper geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel enige compensatie te vorderen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN & LEVERING VAN DE PRODUCTEN

 1. Online-slager spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Online-slager vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Online-slager treedt niet eerder in dan nadat de koper Online-slager schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Online-slager de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Online-slager alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.
 3. In geval van bezorging van de bestelling, vindt de levering plaats op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. Indien overeengekomen is dat de producten op locatie van Online-slager worden afgehaald, geschiedt dit op een nader tussen partijen overeengekomen dag en tijd, tenzij Online-slager anders heeft vermeld.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper, dan wel deugdelijk door de door Online-slager aangewezen pakketdienst, in ontvangst zijn genomen. In geval van een consumentenkoop gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten te allen tijde pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Online-slager verschuldigde bedragen te voldoen.
 6. In het geval dat de koper de afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Online-slager mededelen binnen welke termijn de bestelling alsnog zal worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan 14 dagen na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Online-slager is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de bestelling nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Online-slager verschuldigde bedragen.
 7. Indien Online-slager bij toepassing van de leden 5 of 6 redelijke kosten, zoals dubbele verzendkosten of kosten voor het in bewaring houden van de producten maakt, welke niet zouden bestaan indien de koper zijn in die leden bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK, RECLAMES EN GARANTIE

 1. De koper dient op het moment van afleveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard dan wel hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Online-slager.
 2. Online-slager staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Behoudens het bepaalde in het volgende lid is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 3. Een eventueel door Online-slager, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Online-slager kunnen doen gelden.
 4. De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Online-slager daarvan niet 24 uur nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan een geleverd product een eigenschap te ontbreken die deze volgens Online-slager bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die Online-slager kende of behoorde te kennen doch die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen 24 uur na de ontdekking geschieden. Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
 5. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Online-slager uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort. De koper maakt uitsluitend aanspraak op vervanging van het geleverde, dan wel aanvulling van het ontbrekende, zonder aanspraak te maken op verdere schadevergoeding. Vervanging c.q. aanvulling is slechts van toepassing indien de koper het bestaan van de tekortkoming van Online-slager of zijn toeleverancier aannemelijk maakt dan wel in geval dit voor Online-slager reeds vaststaat.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper nimmer op.

ARTIKEL 7. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, kan de consument een overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding ten aanzien van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben. Consumptiemiddelen kunnen aldus niet worden geretourneerd, tenzij deze een zodanig lange houdbaarheid hebben dat retourname daarvan, ook wat betreft overige omstandigheden van het geval, redelijkerwijs van Online-slager kan worden gevergd. Voorts heeft de consument geen recht van ontbinding ten aanzien van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken. De overige wettelijke gronden van uitsluiting van het recht van ontbinding worden te allen tijde voorbehouden.
 3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Online-slager aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Online-slager. Zo spoedig mogelijk nadat Online-slager in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Online-slager de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Online-slager retourneren.
 6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Online-slager is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 7. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 9. Online-slager zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Online-slager zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.
 10. Voor zover het recht van ontbinding wordt ingeroepen ten aanzien van een bestelling die de consument met een tegoedbon heeft betaald, maakt de consument, in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, nimmer aanspraak op terugbetaling in geld. In zodanig geval wordt het tegoed van de tegoedbon gecrediteerd en kan de consument de tegoedbon voor een latere bestelling verzilveren.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Online-slager is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Online-slager bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Online-slager is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Online-slager ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Online-slager gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Online-slager verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Online-slager gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Online-slager op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Online-slager ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Online-slager de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Bij bestellingen beneden € 60,- komen de eventuele bezorgkosten aanvullend voor rekening van de koper. Voor consumenten geldt dat dit bedrag inclusief btw is, voor andere kopers geldt dat bedrag exclusief btw.
 2. Prijzen en kosten gecommuniceerd met niet-consumenten zijn exclusief btw, tenzij door Online-slager uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de koper gehouden tot volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs. In geval van een consumentenkoop zal Online-slager de consument niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs, tenzij betaald wordt met een tegoedbon. Kiest de consument evenwel voor vooruitbetaling, dan is de consument daaraan gebonden.
 4. Tegoedbonnen te verzilveren bij Online-slager kunnen nimmer worden ingewisseld voor geld. Indien een tegoedbon een geldigheidsduur vermeldt, kan de tegoedbon na verstrijken daarvan niet langer worden verzilverd.
 5. Online-slager is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de koper in gebreke is met voldoening van de vooruitbetaling. Voordat op basis van een tegoedbon door Online-slager uitvoering aan de overeenkomst dient te worden gegeven, behoudt Online Slager zich het recht voor de geldigheid van de tegoedbon te onderzoeken.
 6. Indien is overeengekomen dat betaling na levering geschiedt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Online-slager voorgeschreven wijze.
 7. Online-slager is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan hem beschikbaar te stellen.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Online-slager, alsmede behoudens het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, waaronder met name het bepaalde in artikel 6, is Online-slager na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. Online-slager is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan naar aanleiding van het gebruik of de consumptie van producten, terwijl de producten na de levering niet volgens de daaraan te stellen redelijke eisen zijn bewaard of bereid, dan wel de producten niet volgens de redelijke eisen van zorgvuldigheid of conform de eventueel meegeleverde gebruiksinstructie in gebruik zijn genomen.
 3. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Online-slager kan worden toegerekend.
 4. Online-slager is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van Online-slager is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Online-slager betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Online-slager nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Online-slager daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Online-slager dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Online-slager bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De koper vrijwaart Online-slager van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Online-slager toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Online-slager geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Online-slager hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Online-slager of door Online-slager aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Online-slager is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de verkochte zaken door Online-slager aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Online-slager.
 2. Bij Online-slager ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Online-slager aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Download de Algemene Voorwaarden